Spot-on Marketing Logo Main

Algemene Voorwaarden

Download hier als pdf

Wij zijn: Spot-on Marketing [handelend onder de naam Marie-Lise Van Wassenhove] met vestigingsadres te Eedverbondkaai 56, 9000 Gent en ondernemingsnummer 841.431.448.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: marie-lise@spotonmarketing.be.

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die wij, Spot-on Marketing,
 3. Dienstverlener: wij, Spot-on Marketing.
 4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 
 6. Klant: de ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
 8. Producten: de producten die wij, Spot-on Marketing, verkopen.
 9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 10. Website: https://spotonmarketing.be.
 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij, als Dienstverlener, de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en bevatten belangrijke informatie over je rechten en verplichtingen als Klant. 

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. Wij, als Dienstverlener, behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

De geldende Algemene voorwaarden op jou, als Klant, zijn diegene die gelden op het moment dat jij, als Klant, een bestelling plaatst.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, bieden de volgende Diensten/Producten aan:

 • Online cursussen (zowel ZONDER als MET begeleiding)
 • Digitale producten (planners, ebooks, trackers…) (apart van de online cursussen)
 • 1-op-1-mentorshiptrajecten

3.2. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een Aanbod via de Website. Op het moment dat jij, als Klant, dat aanbod aanvaardt is er sprake van een Overeenkomst. Op het moment dat jij een aankoop doet via de website is er dus sprake van een Overeenkomst.

De prijzen worden uitgedrukt in euro. Marie-Lise Van Wassenhove, en dus ook Spot-on Marketing, is een kleine onderneming en geniet van de vrijstellingsregel. Er wordt geen BTW aangerekend.

3.3. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het hebt aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod. 

3.4. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijs kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.5. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Voor jou, als Klant, ontstaat vanaf dat moment de verplichting tot betaling van de volledige som. Jij, als Klant-consument, geeft hierbij aan afstand te doen van het herroepingsrecht.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant 

4.1. Algemeen

4.1.1. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door ons geleverde dienstverlening. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van jou, als Klant, onder meer bestaande uit deelnemen aan calls, bekijken van modules en maken van opdrachten en voorbereidingen.

4.1.2. Wij, als Dienstverlener, benadrukken dat de online cursussen en online producten nooit persoonlijk advies kunnen vervangen. De cursussen zijn gericht op het vergroten van je kennis over de specifieke onderwerpen.

Jij, als Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de Diensten.

4.1.3. Bij de aankoop van een online cursus of online product geven wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, direct toegang tot de volledige cursus of het volledige product, waardoor wij onze verplichting onmiddellijk zijn nagekomen op het moment dat de toegang is gegeven.

De grootste waarde van onze Overeenkomst zit in de inhoud van de online cursus of het online product. Extra aanvullingen of eventuele bonussen, dienen altijd als extra’s gezien te worden en vertegenwoordigen geen eigen waarde in de cursusprijs. Er kan dus ook geen terugbetaling voor worden gevraagd op basis daarvan in het geval van beëindiging of ontbinding op welke grond ook.

4.1.4. Meteen na de aankoop van een 1-op-1-mentorshiptraject ontvangt de Klant een bevestiging en een uitnodiging om de eerste afspraak in te plannen.

4.1.5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur, namelijk de duur zoals vermeld bij het aanbod van de online cursus, tenzij er geen specifieke duur, dan wel “onbepaalde duur”, werd vermeld, in welk geval er sprake is van een onbepaalde duur.

4.2. Content

4.2.1. De online producten zijn enkel voor eigen gebruik en mogen niet gedeeld worden met derden.

4.2.2. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

4.2.3. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, enige vergoeding of betaling verschuldigd zijn.

4.2.4. Wij, als Dienstverlener, hebben de online trainingen ontworpen naar aanleiding van onze ervaring en kennis op vlak van business-dienstverlening. Met de online trainingen wensen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, de nodige tools bij te brengen. 

4.2.5. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via een afgesloten online leerplatform.

4.2.6. Na het einde van een online cursus blijft de inhoud beschikbaar gedurende BEPAALDE DUUR zoals bepaald in het aanbod van de cursus.

4.2.7. De aangeboden online producten (trackers, ebooks, pdf’s,…) worden per mail aangeleverd.

4.2.8. Jij, als Klant, dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online cursussen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor ons, als Dienstverlener. 

Artikel 5 – Vergoeding

5.1.Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst. De prijzen staan steeds vermeld op de Website en in e-mails van ons, als Dienstverlener. Er is geen BTW van toepassing. Marie-Lise Van Wassenhove, en dus ook Spot-on Marketing, is een kleine onderneming en maakt gebruik van de BTW-vrijstellingsregel.

5.1.2. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten/Diensten. Zulke extra opties (bv. aankoop fysiek werkboek / verlenging van toegang…) en eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant, bovenop de oorspronkelijke aanbodprijs.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  De cursussen worden meteen bij de aankoop via de Website betaald of via SEPA in termijnen. De betaalverplichting bestaat van zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen.

5.2.2. Bij niet–betaling van een termijnbetaling binnen de gestelde termijn, zal de Dienstverlener een eerste herinnering sturen, waarna jij, als Klant, 14 dagen krijgt om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

Wanneer aan de herinnering geen gevolg wordt gegeven, kunnen wij, als Dienstverlener, al onze werkzaamheden ten behoeve van jou, als Klant, opschorten, waaronder de toegang tot de cursus intrekken, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

In elk geval is over het openstaande factuurbedrag vanaf de tweede herinnering een verwijlintrest verschuldigd van 8% op het factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van :

 • 20 euro als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan 150 euro;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 euro en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.
Wordt aan herinneringen en aanmaningen geen gevolg gegeven, zullen wij, als Dienstverlener; de betaling eventueel via incasso of gerechtelijk afdwingen.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de Overeenkomst en geld-teruggaranties

6.1. De verkoop van de online cursussen en producten kan in principe nooit worden geannuleerd door jou, als Klant.

6.2. Indien jij, als Klant, een bepaalde duur-Overeenkomst wenst te annuleren, zal deze ons, als Dienstverlener, moeten vergoeden voor de reeds geleverde prestaties, gederfde winst, eventuele schadevergoeding etc. conform artikel 1794 BW.

6.3. Ten aanzien van Klant-consumenten geldt het herroepingsrecht, waarvoor wordt verwezen naar artikel 14.

6.4. Wij, als Dienstverlener, zijn gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, bijvoorbeeld door het intrekken van toegang tot de cursus, zonder verplichting tot schadevergoeding als jij, als Klant, niet, of slechts gedeeltelijk aan jouw verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. Hieronder valt uiteraard ook wanbetaling. Wij, als Dienstverlener, zijn in dat geval niet verplicht om verdere verantwoording aan te tonen.

6.5. Groepstrajecten zijn tot aan de start van het programma slechts annuleerbaar met terugbetaling van 50% van het totaalbedrag. Zodra het programma begonnen is, is annuleren niet meer mogelijk: het volledige bedrag zal verschuldigd zijn.

Artikel 7 – Levering en duur toegang

7.1. Toegang tot de cursusomgeving wordt verleend via het online leerplatform, binnen 2 dagen na bestelling.

Digitale producten (templates, trackers, ebooks,… die los van een cursus verkocht worden, worden digitaal per mail geleverd, binnen 1 dag na bestelling. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van de leveringsinformatie door jou, als Klant.

7.2. De cursussen worden online gegeven. Deze bestaan specifiek uit: video’s, werkboeken en (groeps)calls.

7.3. De toegang tot de cursussen wordt verleend voor BEPAALDE DUUR. Jij, als Klant, hebt de mogelijkheid om de toegang die voor BEPAALDE DUUR wordt verleend te verlengen door bijbestelling.

Ingeval wij, als Dienstverlener, zouden (moeten) stoppen met het aanbieden van de cursus, bijvoorbeeld ook doordat bepaalde programma’s onbeschikbaar worden, zullen wij dit tijdig, indien mogelijk minstens 2 maanden op voorhand, trachten aankondigen aan jou, als Klant.

Ten tijde van die kennisgeving zal jij, als Klant, de mogelijkheid worden geboden om alle content van de cursus te raadplegen via een ander platform waar de Dienstverlener ze beschikbaar zal stellen.

Wij, als Dienstverlener, zullen jou, als Klant, wanneer jij ten tijde van die kennisgeving nog maar 2 weken toegang tot de content had van een billijke gedeeltelijke terugbetaling voorzien.

7.4. Als jij je, als Klant, niet aan de afspraken van onze Overeenkomst houdt, hebben wij, als Dienstverlener, indien wij dit opportuun achten, het recht om jou, als Klant, de toegang tot de door jou gekochte cursus (tijdelijk) te ontzeggen. Ook kan jij, als Klant, uitgesloten worden tot deelname aan alle andere huidige en toekomstige cursussen van ons, als Dienstverlener.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Algemeen

8.1.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Wij, als Dienstverlener, zijn nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door ons geleverde dienstverlening. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

8.1.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

8.1.3. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor langere levertermijnen dan voorzien, indien jij, als Klant, niet tijdig instructies of informatie doorgeeft.

8.2. Overmacht

8.2.1. Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij, als Dienstverlener, alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Onder overmacht valt  onder meer problemen met de Website (technische, hacking,…), stroompanne, software-problemen of problemen met de accounts of het platform.

Jij, als Klant, bent evenmin aansprakelijk wanneer je niet op een afspraak kan zijn wegens aangetoonde overmacht. Het gaat om zaken die absoluut oncontroleerbaar zijn, zoals stroompanne of ongeval.

8.3. Relaties met derden 

8.3.1. Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

8.4. Contractuele tekortkomingen 

8.4.1. Indien bij het uitvoeren van de Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij, als Dienstverlener, zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

8.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een eigen opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de Overeenkomst).

Ten aanzien van Klanten-consumenten is het voorgaande nog uitgezonderd schade ten gevolge van de eigen zware fout of die van een aangestelde (medewerker in loondienst), de opzettelijke fout van een aangestelde (medewerker in loondienst) en lichamelijke schade. Hetzelfde geldt voor contractuele fouten begaan door een onderaannemer.

8.5. Problemen website

8.5.1. Wij, als Dienstverlener, kunnen geen bepaalde uptime van de Website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 

Wij, als Dienstverlener, stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website en de online Diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Wij, als Dienstverlener, kunnen evenwel geen enkele garantie bieden.

8.5.2. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

8.6. Eigen verantwoordelijkheid klant

8.6.1. Wij, als Dienstverlener, begeleiden jou, als Klant, en staan jou bij met advies. Wij, als Dienstverlener, kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die jij, als Klant, zelf maakt tijdens het traject i.v.m. jouw zaak of op enige andere manier buiten het kader van de cursus. Wij, als Dienstverlener, zijn ook niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.

Artikel 9 – Intellectueel eigendomsrecht 

9.1. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en platform, en producten eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

9.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en onherroepelijk]recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de Overeenkomst. 

9.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden (het gebruik voor studie i.f.v. de eigen kennis uitgezonderd) te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is jou, als Klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. Jij, als Klant, mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

9.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

9.5. Bij schending van dit artikel zal jij, als Klant, een schadevergoeding dienen te betalen gelijk aan driemaal de aankoopprijs van de cursus of het online product zoals die bestond op het moment van de aankoop door jou, als Klant, onverminderd het recht van ons, als Dienstverlener, om onze werkelijke schade te vorderen.

Ingeval wij, als Dienstverlener, een schending van dit artikel vaststelt, zal het jij, als Klant, zijn die het aannemelijk moet maken dat er van geen schending sprake is, en die dus de bewijslast draagt, indien hij of zij de fout ontkent. Indien er onderling geen oplossing kan worden gevonden, kunnen wij, als Dienstverlener, gerechtelijke stappen zetten.

Wij, als Dienstverlener, kunnen aanspraak maken op de sancties zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld, tot 2 jaar na afloop van de Overeenkomst met jou, als Klant.

Artikel 10 – Gegevensverwerking 

10.1. Door het aanvaarden van een Aanbod,  verklaar jij, als Klant, je akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform onze privacy policy, als Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy, die toegankelijk is op de Website.  

Artikel 11 – Geheimhouding 

11.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
 • het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
 • partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en tot 5 jaar erna. 

11.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout in de zin van 8.4.1. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 EURO onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

11.3. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. Jij, als Klant, dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer jij wenst dat wij, als, Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

Artikel 12 – Herroepingsrecht

12.1. Algemeen

12.1.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online zouden plaatsen.  

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte Diensten of producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bestelling hebt geplaatst.

12.2. Uitzonderingen 

12.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor online cursussen en producten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is immers niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

Dit houdt concreet in dat het Herroepingsrecht niet van toepassing is op al onze online cursussen en producten voor zover de content is geleverd.

12.2.2. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor de uitgevoerde Dienst(fas)en die zijn vervaardigd volgens de specificaties van jou, als Klant, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.

12.3. Uitoefening van het herroepingsrecht

12.3.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring per  e-mail op de hoogte stellen van jouw beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

12.3.2. Indien jij, als Klant, de Overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de Overeenkomst te herroepen.

12.3.4. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

De terugzendkosten van eventuele fysieke producten zijn voor rekening van jou, als Klant.

Artikel 13 – Betwistingen 

13.1. Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten van ons, als Dienstverlener, binnen de 5 dagen na de levering via e-mail kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. Klachten hierna worden niet meer in rekening genomen.

Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Artikel 14 – Slotbepalingen

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

14.2. Wanneer een bepaling uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

14.3.  Deze Algemene voorwaarden alsook alle overeenkomsten van ons, als Dienstverlener, worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen van de Dienstverlener behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement GENT.   

Laatste update: 12 oktober 2023

Download je GRATIS 1-pagina marketingplan

Je 1-pagina marketingplan

Schrijf je in op de nieuwsbrief en stel in 1 uur je strategisch marketingplan op!

Lees hier de privacy policy