Spot-on Marketing Logo Main

Privacy Disclaimer

Spot-on Marketing geeft veel om je privacy. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. We stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Spot-on Marketing. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 2 augustus 2023. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we aan je uit hoe we je gegevens opslaan, je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over dit privacybeleid kun je steeds contact met ons opnemen (zie contactgegevens onderaan).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op hoe we je gegevens verwerken, waar we ze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Website software

WordPress

Onze website is ontwikkeld in WordPress. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet WordPress gedeeld.

Webhosting

Hostinger

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostinger.

Hostinger heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden; zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostinger is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt, die gehost worden op beveiligde servers van Hostinger, om verlies van data te voorkomen.

Online afspraken en videocalls

Cal

Voor het maken van online afspraken maken we gebruik van het boekingsplatform Cal. Lees hier hoe Cal conform is aan de GDPR.
 

Whereby

Voor online afspraken en videocalls maken we gebruik van Whereby. Lees hier hun strikte GDPR-policy. Whereby zorgt onder meer voor versleutelde videoverbindingen en bewaard zo weinig mogelijk data van haar gebruikers.
 

E-mail en mailinglijsten

MailerLite

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Mailerlite. Mailerlite zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrieven dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door Mailerlite beveiligd opgeslagen.

Mailerlite maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Betalingsmethoden

Kennis.shop en Stripe

Voor het afhandelen van betalingen maken we gebruik van Kennis.shop en Stripe. Kennis.shop en Stripe verwerken je naam, adres en woonplaats en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Kennis.shop en Stripe hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

Kennis.shop en Stripe behouden zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kennis.shop en Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kennis.shop en Stripe bewaren je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden

EenvoudigFactureren.be

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken we gebruik van de diensten van EenvoudigFactureren. Inden je een factuur van je bestelling wenst, delen wij je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Eenvoudig Factureren is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen.

Eenvoudig Factureren gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je ons verstrekt.

We gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen we je hiervoor uitdrukkelijk toestemming.

Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden vanwege de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Spot-on Marketing op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

In een dergelijk geval zijn we gedwongen je gegevens te delen, maar we zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat we je klantprofiel bewaren, totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen we dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we facturen met je (persoons)gegevens te bewaren; deze gegevens zullen we dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Je rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kan beroepen.

In beginsel sturen we om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen we je vragen om je te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken.

In het geval van een vergeetverzoek administreren we geanonimiseerde gegevens.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat we je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen, we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (zie hieronder). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (zie verder). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Spot-on Marketing.

Als je bezwaar maakt zullen we onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen we afschriften en/of kopieën van gegevens die we(laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.

We verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Denk je dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken (zie verder).

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

We verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens (geanonimiseerd) met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

UserMetric.io

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf UserMetric, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruikmaken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Webehouden altijd het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de recentste versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop we al verzamelde gegevens over jou verwerken, dan brengen we je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens 

Spot-on Marketing

Marie-Lise Van Wassenhove
Eedverbondkaai 56
9000 Gent
België
T +32 479 60 10 71
E marie-lise@spotonmarketing.be

Contactpersoon voor privacyzaken

Marie-Lise Van Wassenhoven

Download je GRATIS 1-pagina marketingplan

Je 1-pagina marketingplan

Schrijf je in op de nieuwsbrief en stel in 1 uur je strategisch marketingplan op!

Lees hier de privacy policy